Heart Attack Risk Analysis

درد ممکن است با ورزش ، عصبانیت یا استرس روانی شروع شود، اما سندرم حاد کرونری به طور شایعی بصورت ناگهانی بدون فاکتورهای مستعد کننده آشکار روی می‌دهد و نباید همیشه بدنبال علت خاصی بود. درد قفسه سینه آتیپیک، احتمال این که علایم، ناشی از آسیب یا ایسکمی میوکارد باشد را کاهش می‌دهد. درد با شرایط زیر، مشخصه ایسکمی میوکارد نیست:
- درد پلورتیک (درد تیز و مشابه درد چاقو که با حرکات تنفسی و سرفه ایجاد شود).
- محل اولیه یا تنها محل درد ناحیه میانی یا تحتانی شکم باشد.
- دردی که با نوک انگشتان نشان داده شود به ویژه در ناحیه اپکس بطن چپ.
- دردی که به وسیله حرکت دادن یا لمس دیواره قفسه سینه ایجاد شود.
- درد ثابتی که برای ساعت‌های زیادی طول بکشد.
- دردهای خیلی کوتاه و مختصر که کمتر از چند ثانیه طول بکشد.
- دردی که به اندام‌های تحتانی منتشر شود.

Demo Patient

Height

177

Weight

65 kg

Age

27

Blood Pressure

13/9

Appointment
21
22

23
24
25
26
27
Medical records
Exist In Website
Show medical history
History of heart problems
Exist in website
Show history of heart problems
Contact details
Phone number
0935 115 8669 - 88224837
Heart Pulse

112

Per/Min

Your Chart